การประกันคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

ฐานข้อมูล (EdPEx)

การจัดอันดับโลก (World Ranking)

งานนโยบายและแผน

วิสัยทัศน์ และค่านิยม คณะสังคมศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ในปี 2566 คณะสังคมศาสตร์เป็นผู้นำการบูรณาการศาสตร์ทางสังคมเพื่อพัฒนาคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

SOCID ประกอบด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์