โครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะต่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (KU-DP2) คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566”

2023-07-24T13:44:41+07:00

โครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะต่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (KU-DP2) คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566”       [...]

โครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะต่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (KU-DP2) คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566”2023-07-24T13:44:41+07:00

โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล “การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA”

2023-07-06T10:59:44+07:00

โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล ในหัวข้อ “การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA” เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. [...]

โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล “การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA”2023-07-06T10:59:44+07:00

โครงการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ “หลักของการกำหนดและการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) และระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes : LLOs)”

2023-04-24T14:28:51+07:00

โครงการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ“หลักของการกำหนดและการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) และระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes : LLOs)” [...]

โครงการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ “หลักของการกำหนดและการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) และระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes : LLOs)”2023-04-24T14:28:51+07:00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบกรอกข้อมูลโครงการของคณะสังคมศาสตร์”

2023-01-20T15:34:04+07:00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบกรอกข้อมูลโครงการของคณะสังคมศาสตร์” วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 9.30 - 12.00 น. [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบกรอกข้อมูลโครงการของคณะสังคมศาสตร์”2023-01-20T15:34:04+07:00

โครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx

2023-01-18T14:36:47+07:00

โครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม [...]

โครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx2023-01-18T14:36:47+07:00

โครงการฝึกอบรมในเรื่องการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ “การสร้างความรู้และเข้าใจในระบบ KUQS – Kasetsart University Quality System”

2023-01-18T14:57:17+07:00

การฝึกอบรมในเรื่องการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ “การสร้างความรู้และเข้าใจในระบบ KUQS - Kasetsart University Quality System” วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 [...]

โครงการฝึกอบรมในเรื่องการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ “การสร้างความรู้และเข้าใจในระบบ KUQS – Kasetsart University Quality System”2023-01-18T14:57:17+07:00

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2566”

2022-07-07T15:40:13+07:00

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2566” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ณ [...]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2566”2022-07-07T15:40:13+07:00

การขับเคลื่อนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในหัวข้อ “การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา (KU-DP2) คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565”

2022-07-07T15:41:49+07:00

การขับเคลื่อนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในหัวข้อ “การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา (KU-DP2) คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565” วันจันทร์ที่ 6 – วันอังคารที่ 7 มิถุนายน [...]

การขับเคลื่อนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในหัวข้อ “การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา (KU-DP2) คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565”2022-07-07T15:41:49+07:00

2022-07-05T15:54:23+07:00

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEX ในหัวข้อ “การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง” ในวันวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. [...]

2022-07-05T15:54:23+07:00

การติดตามและพัฒนาการจัดเก็บรายงานข้อมูล ในหัวข้อ “การอบรมใช้งานระบบฐานข้อมูล Ranking คณะสังคมศาสตร์”

2022-05-12T15:18:49+07:00

การติดตามและพัฒนาการจัดเก็บรายงานข้อมูล ในหัวข้อ “การอบรมใช้งานระบบฐานข้อมูล Ranking คณะสังคมศาสตร์”  วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 [...]

การติดตามและพัฒนาการจัดเก็บรายงานข้อมูล ในหัวข้อ “การอบรมใช้งานระบบฐานข้อมูล Ranking คณะสังคมศาสตร์”2022-05-12T15:18:49+07:00
Go to Top