โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEX ในหัวข้อ

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง”

ในวันวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

เวลา 10.00 – 11.00 น.

คณะสังคมศาสตร์รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะในรอบปี 2565