โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEX ในหัวข้อ

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง”

ในวันวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

เวลา 10.00 – 11.00 น.