(คณบดีคณะสังคมศาสตร์ )
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร ทองปัญญา
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการ
อาจารย์วัชรี บุญวิทยา
กรรมการ
อาจารย์ ดร. สุรีย์ฉาย พลวัน
กรรมการ
นางสาวนิภาพร  อินคะเณย์
กรรมการ
นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์
กรรมการ
นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล
กรรมการ
นายวรรณโชค เทียนคำ
กรรมการ
นายภานุพงศ์ ปิยพันธ์
กรรมการ
นางสาวทวิกา  อินสอน
กรรมการและเลขานุการ
นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนภัสสร รักวรนิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ