โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การใช้งานระบบกรอกข้อมูลโครงการของคณะสังคมศาสตร์”

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น. ผศ. น.ท.หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมี ผศ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบกรอกข้อมูลโครงการของคณะสังคมศาสตร์” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 26 คน เข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งานระบบกรอกข้อมูลโครงการของคณะสังคมศาสตร์ ผ่านระบบ Service-SOC ซึ่งเป็นระบบจัดการความรู้ ข้อมูล และการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะสังคมศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์