โครงการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ในหัวข้อ“หลักของการกำหนดและการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา
(Course Learning Outcomes : CLOs) และระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes : LLOs)”

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ผศ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศในหัวข้อ “หลักของการกำหนดและการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) และระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes : LLOs)” ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวิทยากรบรรยาย ได้เเก่ รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมาบรรยายให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้