คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ
“พบทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4
วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563
เวลา 09.00 – 16.00 น.

การดำเนินโครงการครั้งนี้  ผศ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ได้มีการรายงานผลการประเมินตนเอง ของคณะสังคมศาสตร์ และเสนอสิ่งที่คณะจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในทั้ง 7 หมวดของการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ให้กับทางทีมที่ปรึกษา EdPEx มก. ซึ่งประกอบด้วย 1) รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 2) รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ (คณะสิ่งแวดล้อม) 3) คุณวิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 4) ผศ.ดร.พัชารวดี ศรีบุญเรือง (คณะเกษตร) และ 5) นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ (สำนักประกันฯ) รวมทั้งผู้บริหารคณะ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับฟังร่วมกัน

หลังจากนั้น ทางคณบดี ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกันรับฟังทีมที่ปรึกษา EdPEx ชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ Fishbond, Storyboard และแผนพัฒนา (DP5-ActionPlan) ให้สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองของคณะ เพื่อจะได้นำไปดำเนินการได้ต่อไป