โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx “การรับการตรวจความเป็นระบบ”

     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจระบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 1) รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน 3) นางสาววาสิฏฐี ไวตี และรับการตรวจความเป็นระบบตามแนวทาง KUQS ของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะการปรับปรุงผลการดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น