“การสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตร ให้มีคุณภาพสู่สากล”

จัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม (สค. 4-808) ชั้น 8 อาคาร 4

คณะสังคมศาสตร์ และผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

คณะสังคมศาสตร์ได้มีการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพระดับสากลในหัวข้อ“การสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA และสร้างแรงจูงใจให้แก่หลักสูตรไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA

สำหรับวิทยากรของโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 2.ผศ.พ.ต.หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์ (ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา) 3. ผศ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ (ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 4. ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี (ตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน) และ 5. ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์ (ตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

การดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ของการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA จากวิทยากร 4 ท่านของคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยเกณฑ์ AUN-QA เมื่อปีการศึกษา 2563

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA จาก รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA

กดลิงก์เพื่อรับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังของโครงการได้ที่นี่

VV

V

…………………………………………………………………………………..