โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล
ในหัวข้อ “การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA”

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล ในหัวข้อ“การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA” ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวิทยากร ได้เเก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ เเละอาจารย์ ดร.จุฑารัตน์  จิตโสภา
เป็นผู้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์ เเละ อาจารย์ ดร.วรพจน์  สืบประเสริฐกุล เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้