คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการจัดโครงการการระดมสมองเพื่อกำหนดและพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ ขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน,18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน EdPEx ของคณะสังคมศาสตร์ให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ และพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีแต่ละฝ่าย หัวหน้าภาคทุกภาควิชาและทีม EdPEx คณะสังคมศาสตร์

ผลของการดำเนินโครงการในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทำให้ได้ร่างตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้มีการจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563

ผลของการดำเนินงานโครงการ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 มีดังนี้

 1. คณะผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ โดยมี รศ.ดร.พนิต เข็มทอง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ครั้งนี้
 2. คณบดีและคณะผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัด fish bone ของคณะสังคมศาสตร์ และได้กำหนดผู้รับผิดชอบโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของรองคณบดีของแต่ละฝ่าย
 3. คณบดีและคณะผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมกันพิจารณาค่านิยมที่มีอยู่เดิมของคณะสังคมศาสตร์ และได้เห็นชอบในการปรับค่านิยมของคณะสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งนำไปสู่การได้ค่านิยมของคณะสังคมศาสตร์ใหม่ คือ SOC ID ซึ่งประกอบไปด้วย
  1) ความยั่งยืน (Sustainability) : พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน
  2) การปรับตัว (Orientation) : รู้จักปรับตัวอย่างเหมาะสม
  3) ความเป็นชุมชน(Community) : มีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมและชุมชน
  4) การบูรณาการ (Integration) : ประสาน เชื่อมโยง ร่วมมืออย่างบูรณาการ
  5) ความหลากหลาย (Diversity) : รอบรู้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์
  โดยส่วนประกอบเหล่านี้จะนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะสังคมศาสตร์
รูปภาพประกอบโครงการฯ วันที่ 29 มิย 2563
รูปภาพประกอบโครงการฯ วันที่ 18 ก.ค.2563