โครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม (สค. 4 – 808) ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม (สค. 4 – 808) ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมกันพิจารณาการประเมินตนเองตาม SA Program จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุงของคณะที่เชื่อมโยงไปสู่การกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาปรับปรุง และจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงของคณะสังคมศาสตร์ โดยมี คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รองคณบดีคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และคณะทำงาน EdPEx พิจารณาร่วมกัน