ข้อมูลการติดต่อ

งานนโยบายและแผน เบอร์โทรศัพท์ 02 5613480-84 ต่อ 302 และ 305
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 02 5613480-84 ต่อ 340 และ 267
คณะสังคมศาสตร์ เลขที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900