ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกิต ชุ่มกราต์
(รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.ชีวิน มัลลิกะมาลย์
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมชิด พรหมสิน

กรรมการ
อาจารย์ ดร. กณิกนันต์ แสงมหาชัย
กรรมการ
อาจารย์ ดร. ประชาธิป  กะทา
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธนพล  เลี้ยงสุขสันต์
กรรมการ

นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ์
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ)

กรรมการ

นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล
(หัวหน้าศูนย์วิเทศสัมพันธ์และจัดการศึกษานานาชาติ)

กรรมการ
นางสาวภัทรกร  ศรีวะรมย์
กรรมการ

นางสาวนิภาพร  อินคะเณย์
(หัวหน้างานบริการการศึกษา)

กรรมการ
ว่าที่ ร.ต. เกษม  พุฒซ้อน
กรรมการ

นางสาวมยุลดา  ทาสุรินทร์
(หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา)

กรรมการและเลขานุการ
นางสาวธัญญรัตน์  นาคแดด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ