ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร ทองปัญญา
(รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพัฒน์  วงศ์คุ้มสิน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาวุธ  ธีระเอก
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมชิด พรหมสิน

กรรมการ
อาจารย์ ดร. วรพจน์  สืบประเสริฐกุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร. กณิกนันต์ แสงมหาชัย
กรรมการ
ดร. ประชาธิป  กะทา
กรรมการ
อาจารย์ ดร. ปิยรัตน์  ปั้นลี้
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธนพล  เลี้ยงสุขสันต์
กรรมการ

นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ์
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ)

กรรมการ

นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล
(หัวหน้าศูนย์วิเทศสัมพันธ์และจัดการศึกษานานาชาติ)

กรรมการ
นางสาวภัทรกร  ศรีวะรมย์
กรรมการ

นางสาวนิภาพร  อินคะเณย์
(หัวหน้างานบริการการศึกษา)

กรรมการ
ว่าที่ ร.ต. เกษม  พุฒซ้อน
กรรมการ

นางสาวมยุลดา  ทาสุรินทร์
(หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา)

กรรมการและเลขานุการ
นางสาวธัญญรัตน์  นาคแดด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ