ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
(คณบดี)

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร ทองปัญญา
(รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร)

กรรมการ

อาจารย์ ดร. อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ)

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรมฤดี เพ็ชรกูล
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต)

กรรมการ

อาจารย์ ดร. พรทิพย์  ลิ้มฬหะพันธ์
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนัดดา  ชิณศรี
กรรมการ
อาจารย์ ดร. ลดาวัลย์  ไข่คำ
กรรมการ

นางสาวอำไพพงษ์ ทวีธัญลักษณ์
(หัวหน้างานคลังและพัสดุ)

กรรมการ

นางสาวนิภาพร อินคะเณย์
(หัวหน้างานบริการการศึกษา)

กรรมการ

นางสุภาพร หรุ่นสกุล
(หัวหน้าศูนย์จัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ)

กรรมการ

นางสาวทวิกา  อินสอน
(หัวหน้างานนโยบายและแผน)

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล
(หัวหน้าศูนย์วิเทศสัมพันธ์และจัดการศึกษานานาชาติ)

กรรมการและเลขานุการ