ข่าวประชาสัมพันธ์2021-09-17T00:47:20+07:00
1105, 2023

โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล “การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA”

By |May 11, 2023|Categories: Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

มาร่วมเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล ในหัวข้อ“การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA” เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ สำหรับเป็นแนวทางและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรสายวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA รวมทั้งเชื่อมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้ต่อไป [...]

2303, 2023

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ“หลักของการกำหนดและการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับรายวิชา (CLOs) และระดับบทเรียน (LLOs)”

By |March 23, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ“หลักของการกำหนดและการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) และระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes [...]

1503, 2023

ขอเชิญนิสิตตอบเเบบสอบถามการติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเเละการบริการด้านต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

By |March 15, 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ขอเชิญนิสิตตอบเเบบสอบถามการติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเเละการบริการด้านต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

1108, 2022

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ “การสร้างความรู้และเข้าใจใน ระบบ KUQS – Kasetsart University Quality System”

By |August 11, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ“การสร้างความรู้และเข้าใจใน ระบบ KUQS - Kasetsart University Quality System” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565  [...]

2104, 2022

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEX ในหัวข้อ “การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง”

By |April 21, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEX ในหัวข้อ “การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง” ในวันวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น. [...]

502, 2022

ขอเชิญนิสิตคณะสังคมศาสตร์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านต่างๆ ที่คณะสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิต ประจำปี 2565

By |February 5, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

การติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านต่างๆ ที่ให้แก่นิสิตของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

Go to Top