ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ในหัวข้อหลักของการกำหนดและการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs)
และระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes : LLOs)
ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 5 อาคาร 1คณะสังคมศาสตร์