การฝึกอบรมในเรื่องการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
ในหัวข้อ “การสร้างความรู้และเข้าใจในระบบ KUQS – Kasetsart University Quality System”
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์
เเละผ่านระบบ Online ด้วยโปรเเกรม Zoom Cloud Meetings
คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมในเรื่องการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ “การสร้างความรู้และเข้าใจในระบบ KUQS – Kasetsart University Quality System” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม อาคาร 1 ชั้น 5 เเละผ่านระบบออนไลน์ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รวมทั้งการทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำระบบ KUQS – Kasetsart University Quality System มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี รองศาตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากรในครั้งนี้