การขับเคลื่อนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ในหัวข้อ “การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา (KU-DP2) คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565”
วันจันทร์ที่ 6 – วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม (4-808) ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในหัวข้อ “การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา (KU-DP2) คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565” เพื่อให้คณะสังคมศาสตร์ได้แผนพัฒนา (KU-DP2) ที่นำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565  สำหรับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  และกลุ่มที่ 2 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 สำหรับคณบดี รองคณบดี และทีมเลขานุการคณะทำงานฯ