โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล “การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA”

2023-05-25T13:39:26+07:00

มาร่วมเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล ในหัวข้อ“การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA” เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ สำหรับเป็นแนวทางและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรสายวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA รวมทั้งเชื่อมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้ต่อไป [...]