ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
ในหัวข้อ“การสร้างความรู้และเข้าใจใน ระบบ KUQS – Kasetsart University Quality System”

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์