โครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx
ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะต่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (KU-DP2) คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566”

           เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผศ.น.ท.หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะต่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (KU-DP2) คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566” เเละ ผศ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นหัวหน้าโครงการ  ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เเก่ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เเละคณทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งที่ปรึกษาในครั้งนี้ ได้เเก่ รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์