คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ 

“พบทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 -16.00 น. 

          คณะสังคมศาสตร์ได้มีการดำเนินโครงการรับการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “พบทีมที่ปรึกษา EdPEx มก.” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน EdPEx ของคณะสังคมศาสตร์ให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทางสำนักงานประกันคุณภาพได้กำหนดให้ทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศลงพื้นที่ให้คำปรึกษาฯ ซึ่งประกอบด้วย 1.รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 2. นางสาว วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 3.รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ (คณะสิ่งแวดล้อม) 4.นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ (สำนักงานประกันฯ)

          การดำเนินโครงการครั้งนี้ที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมบริหารคณะ ได้ร่วมกันประเมินองค์กรตาม SA Program ทั้ง 7 หมวด พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง และพิจารณาเรื่องที่ต้องปรับปรุง (AFI) ขององค์กร เลือก Project ในการปรับปรุงตามแบบฟอร์ม DP3 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังร่วมกัน และหลังจากนั้นทางทีมที่ปรึกษา EdPEx มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้คณะนำไปพิจารณาเพื่อดำเนินการพัฒนาต่อไ