คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ
“พบทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ครั้งที่3
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 – 16.00 น.

คณะสังคมศาสตร์ได้มีการดำเนินโครงการรับการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “พบทีมที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3” ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากทีมที่ปรึกษา EdPEx มก. ซึ่งประกอบด้วย 1) รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  2) รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ (คณะสิ่งแวดล้อม) 3) คุณวิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 4) ผศ.ดร.พัชารวดี ศรีบุญเรือง (คณะเกษตร) และ 5) นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ (สำนักประกันฯ)

การดำเนินโครงการครั้งนี้ ผศ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (DP5-Action Plan) ที่คณะสังคมศาสตร์ได้มีการเสนอไปยังมหาวิทยาลัย ให้ทางทีมที่ปรึกษา EdPEx มก. ทีมผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังร่วมกัน ซึ่งหลังจากนั้นทางทีมที่ปรึกษา EdPEx มก. ได้ให้ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้คณะนำไปพิจารณาเพื่อดำเนินการพัฒนาต่อไป