ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
(คณบดีคณะสังคมศาสตร์)

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์
(รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

 ประธานคณะทำงาน

อาจารย์ ดร.ชีวิน มัลลิกะมาลย์
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เเละพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

คณะทำงาน

ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรมฤดี เพ็ชรกูล
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเเละการสร้างสรรค์นวัตกรรม)

คณะทำงาน

อาจารย์ ดร.พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ)

คณะทำงาน

อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการเเละบริหารความเสี่ยง)

คณะทำงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์
คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาวุธ ธีระเอก
คณะทำงาน
อาจารย์ ดร.เสฏฐวุฒิ บำรุงกุล
คณะทำงาน
อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ปั้นลี้
คณะทำงาน
อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ คนบุญ
คณะทำงาน
อาจารย์ ดร.สุนิสา เบาเออร์
คณะทำงาน

นางสาวมนัธญา นิลพนธุ์
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ)

คณะทำงาน

นางสาวมยุลดา  ทาสุรินทร์
(หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา)

คณะทำงานและเลขานุการ

นางสาวธัญญรัตน์  นาคแดด
(นักวิชาการศึกษา)

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ