ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
(คณบดีคณะสังคมศาสตร์)

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร ทองปัญญา
(รองคณบดีฝ่ายฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

 ประธานคณะทำงาน

อาจารย์ ดร. อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ)

คณะทำงาน

ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรมฤดี เพ็ชรกูล
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

คณะทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ)

คณะทำงาน

อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกิต ชุ่มกรานต์
คณะทำงาน
อาจารย์ ดร. วรพจน์  สืบประเสริฐกุล 
คณะทำงาน
อาจารย์ ดร. อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
คณะทำงาน
อาจารย์ ดร. ปองกมล  สุรัตน์ 
คณะทำงาน

นางสาวมนัธญา นิลพนธุ์
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ)

คณะทำงาน

นางสาวมยุลดา  ทาสุรินทร์
(หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา)

คณะทำงานและเลขานุการ
นางสาวรสิตา   กลางประพันธ์
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวธัญญรัตน์  นาคแดด
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ