ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
(คณบดีคณะสังคมศาสตร์)

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร ทองปัญญา
(รองคณบดีฝ่ายฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

 ประธานคณะทำงาน

อาจารย์ ดร. อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ)

คณะทำงาน

ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรมฤดี เพ็ชรกูล
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

คณะทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ)

คณะทำงาน

อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกิต ชุ่มกรานต์
คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์
คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมชิด  พรหมสิน
คณะทำงาน
อาจารย์ ดร.วรพจน์  สืบประเสริฐกุล
คณะทำงาน

นางสาวมนัธญา นิลพนธุ์
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ)

คณะทำงาน

นางสาวมยุลดา  ทาสุรินทร์
(หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา)

คณะทำงานและเลขานุการ

นางสาวธัญญรัตน์  นาคแดด
(นักวิชาการศึกษา)

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ