ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
(คณบดีคณะสังคมศาสตร์)

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร ทองปัญญา
(รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

รองประธาน

รองศาสตราจารย์ ดร. กังสดาล  เชาว์วัฒนกุล
(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม)

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมขวัญ สิงห์วี
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)  

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวีณ์  บุนนาค
(รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)

กรรมการ

อาจารย์ ดร. เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต)

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
(รองคณบดีฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

กรรมการ

อาจารย์ ดร. เกวลิน  ศีลพิพัฒน์
(รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ) 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
(หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา) 

กรรมการ

อาจารย์ ดร.สุนิสา เบาเออร์
(หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์)

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
(หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์) 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์
(หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์)

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์ กลันทปุระ
(หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุรินท์ นาคสิงห์
(หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

กรรมการ

นางสาวมนัธญา นิลพนธุ์ กรรมการ
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ) 

กรรมการ

นางสาวอำไพพงษ์ ทวีธัญลักษณ์
(หัวหน้างานคลังและพัสดุ)

กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ ปั้นลาย
(หัวหน้างานบริหารและธุรการ) 

กรรมการ

นางสาวนิภาพร อินคะเณย์
(หัวหน้างานบริการการศึกษา) 

กรรมการ

นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล
(หัวหน้าศูนย์วิเทศสัมพันธ์และจัดการศึกษานานาชาติ)

กรรมการ

นางสุภาพร หรุ่นสกุล
(หัวหน้าศูนย์จัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ) 

กรรมการ

นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล
(รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

กรรมการ

นางสาวทวิกา  อินสอน
(หัวหน้างานนโยบายและแผน)

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล
(หัวหน้าศูนย์วิเทศสัมพันธ์และจัดการศึกษานานาชาติ) 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนภัสสร รักวรนิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวรสิตา  กลางประพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ