ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท. หญิง ดร. งามลมัย  ผิวเหลือง
(คณบดีคณะสังคมศาสตร์)

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราพร  ทองปัญญา
(รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมขวัญ สิงห์วี
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ)

กรรมการ

อาจารย์ ดร. เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต)

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

กรรมการ

นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ์
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ)

กรรมการ

นางสาวอำไพพงษ์ ทวีธัญลักษณ์
(หัวหน้างานคลังและพัสดุ)

กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ ปั้นลาย
(หัวหน้างานบริหารและธุรการ)

กรรมการ

นางสาวนิภาพร อินคะเณย์
(หัวหน้างานบริการการศึกษา)

กรรมการ

นางสาวทวิกา อินสอน
(หัวหน้างานนโยบายและแผน)

กรรมการ

นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล
(หัวหน้าศูนย์วิเทศสัมพันธ์และจัดการศึกษานานาชาติ)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนภัสสร รักวรนิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ