ขอเชิญนิสิตตอบเเบบสอบถามการติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเเละการบริการด้านต่างๆ
ของคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565